FAQ

De meest gestelde vragen.... Het anwoord niet gevonden? Mail ons => info@vostravel.be

Bij reizen aangeduid met het icoontje genieten snelle beslissers van een vroegboekbonus (op basisreissom) of een voordeel in natura.
Bij verblijf op dezelfde kamer van 2 volledig betalende personen kennen wij op basis van beschikbaarheid volgende (kinder)kortingen toe (tenzij anders vermeld):
0 - 02 jaar: - 100%
3 - 06 jaar: - 50%
7 - 11 jaar: - 25%
≥12 jaar: - 10%
Alle in de brochure vermelde prijzen zijn prijzen per persoon, op basis van een tweepersoonskamer. Voor singlekamers vermelden we een toeslag.
De heen- en terugreis zijn nooit in de vermelde prijs inbegrepen. VOS Travel streeft steeds naar een maximale doorzichtigheid in zijn prijzen:
alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief reservatie- en/of administratiekosten en bijdrage tot het garantiefonds voor reisorganisaties en meestal ook inclusief
lokale toeristenbelasting. Parkeerkosten zijn indicatief en mogelijk aan wijzigingen onderhevig.
Via het boekingsformulier bij elke reis op deze website, telefonisch ofwel bij jouw reisagent.
Om ontgoochelingen te voorkomen, is zeker in het hoogseizoen tijdig boeken noodzakelijk.
Bij boekingen binnen de 8 dagen voor vertrek brengen wij € 15 in rekening wegens extra communicatie- en verzendkosten per koerierdienst.
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij € 50 wijzigingskosten per persoon aan.
Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatiekosten van toepassing zijn.
1. Inschrijving en betaling van een reis
Een inschrijving gebeurt via het invullen van het reservatieformulier op de website of via e-mail of telefonische boeking. De voorschot- en saldofactuur worden opgestuurd ter bevestiging van de reservatie.
Het feit dat de deelnemer het voorschot van € 125 per persoon of het saldo niet betaalt, betekent geenszins dat het contract wordt opgeheven. Dit met alle annulatiekosten ten gevolge. Het saldo dient in alle gevallen uiterlijk 30 dagen voor het vertrek betaald te worden. Wie met zijn/ haar handtekening nog andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van al die personen. Elke deelnemer dient te weten dat hij voor zijn eigen risico handelt.

2. Reissom
De gepubliceerde prijzen gelden per persoon en zijn btw inclusief. Ze werden ter goeder trouw berekend op 1 november 2020 volgens de toen geldende koersen. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen bij wijzigingen van wisselkoersen. Indien de verhoging van de globale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de deelnemer zijn contract zonder kosten opzeggen en heeft hij recht op terugbetaling van alle reeds betaalde voorschotten. Dergelijke annulatie moet
ons wel schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na ontvangst van ons bericht van prijsverhoging. “Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 30.000 dekt onze groepsverbintenissen onder de door het Koninklijk besluit van 30 juni 1996 gestelde voorwaarden.” Conform Art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01-04-1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25-04-1997 is VOS Travel nv (lic. A5423) door Europese Goederen en reisbagageverzekeringsmaatschappij nv., Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen.
Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw. Uw bagage en eventuele fietsen vervoeren wij met de grootste zorg, maar steeds op eigen risico.
Bij reservatie binnen de 8 dagen voor vertrek worden €15 kosten in rekening gebracht.

3. Wijzigingen door de deelnemer
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gemaakte boeking rekenen wij u € 50 wijzigingskosten per persoon aan.
Voor wijzigingen binnen de 4 weken voor aankomst kunnen hierop annulatiekosten van toepassing zijn.
VOS Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen/annulaties (en de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen) van de door de klant bestelde vluchten of treinreizen.

4. Annulatie door de deelnemer
Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, wordt afhankelijk van de annulatiedatum aangerekend:
• annulatie tot 8 weken voor afreis: 10 % van de reissom
• annulatie tot 4 weken voor afreis: 50 % van de reissom
• annulatie tot 1 dag voor afreis: 80 % van de reissom
• annulatie < 1 dag voor afreis: 100 % van de reissom
Dit risico kan gedekt worden door het afsluiten van een annulatieverzekering.

5. Corona annulatie clausule
Alle fiets -en wandelreizen hebben de “BOEK ZONDER RISICO - GRATIS CORONA ANNULATIE”-garantie! Als solide reisonderneming garandeert VOS Travel u voor héél 2021 een volledig kosteloze annulering in geval een door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregel ten gevolge van Covid-19.

6. Annulatie of wijziging van het contract door VOS Travel nv
VOS Travel behoudt zich het recht voor een reis geheel of gedeeltelijk te annuleren indien zich voor of tijdens de reis buitengewone omstandigheden voordoen, d.w.z. omstandigheden die VOS Travel nv bij het verkopen van de reis niet kon kennen en die, waren ze hem bekend, de reis niet zouden laten doorgaan. De deelnemer krijgt de volledige, reeds betaalde, inschrijvingssom terug. VOS Travel nv mag na de reisbevestiging een wijziging van het reisprogramma doorvoeren of een wijziging in de verblijfsaccommodatie aanbrengen, maar moet deze wijziging direct aan de reisdeelnemer meedelen.

7. Beperkte aansprakelijkheid
Kosten voorvloeiend uit vertragingen in het transport als gevolg van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, zijn niet ten laste van VOS Travel.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals bv. epidemieën, oorlogen, zodat mogelijke extra vervoers- en/of verblijfskosten voor rekening van de reiziger zijn.
De reiziger erkent kennis genomen te hebben van de actuele, officiële reisadviezen via de overheid en te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door een pandemie (bv. Covid-19) en die van invloed kunnen zijn op zijn reis en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die de pandemie met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken.

8. Laattijdige betaling
Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet is vereffend, loopt er van rechtswege en zonder dat er een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

9. Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de nodige documenten. Alle gevolgen bij niet-naleving van de plaatselijke onderrichtingen en de daaraan verbonden kosten zijn ten zijnen laste. Een reisdocumentenset per kamer wordt toegestuurd.

10. Klachtenregeling
10.1 De inhoud van brochure, website en roadbooks wordt ter goeder trouw opgemaakt.
10.2 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, VOS Travel onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst zodat onmiddellijk naar een oplossing kan worden gezocht en VOS Travel de kans te geven een mogelijke tekortkoming nog tijdens de reis te verhelpen.
Na de reis worden - zonder deze kennisgave tijdens de reis - geen klachten meer aanvaard.
10.3 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van de diensten die de reiziger niet ontvangen heeft en kunnen nooit de originele prijs overstijgen.

11. Geschillencommissie reizen
11.1 Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost of niet is opgelost binnen de vier maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
11.2 Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
11.3 De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het geschillenreglement en de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage. De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
11.4 Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
11.5 Adres Geschillencommissie Reizen vzw is: Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel
VOS Travel volgt nauwgezet de kleurcodes op die Buitenlandse Zaken (dagelijks) aanpast. De beslissing over het al dan niet doorgaan van een vakantie hangt samen met deze kleurcodes en voor onze reizen nemen wij de beslissing een week (7 dagen) voor vertrek.

LET OP : reizen met vertrek vanaf 1 juli worden niet langer automatisch geannuleerd bij een code rood (https://www.info-coronavirus.be/nl/). VOS Travel zal via meerdere objectieve gegevens bepalen welke reizen veilig kunnen uitgevoerd worden. Reizigers kunnen wel nog altijd wijzigen of annuleren conform de VOS Travel reisvoorwaarden.Wat bij code rood?
Alle fiets- en wandelvakanties hebben de "BOEK ZONDER RISICO - GRATIS CORONA ANNULATIE"-garantie!
Als solide reisonderneming garandeert VOS Travel voor héél 2021 een volledige kosteloze annulering in geval een door de overheid ingestelde veiligheidsmaatregel t.g.v. Covid-19! (met uitzondering van aangekochte annulatieverzekering).
 
Wat bij code oranje?
Bij code oranje is er geen formeel reisverbod. De vakantie kan doorgaan, maar wordt door Buitenlandse Zaken afgeraden. Indien u zelf beslist om uw reis niet te laten doorgaan zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Wat bij code groen?
Uw vakantie kan gewoon doorgaan.
U kan bij boeking opteren voor volgende mogelijkheden producten van Allianz Assistance
* enkel annuleringsverzekering
* enkel reis- en bijstandsverzekering
* annulatie en bijstandsverzekering
Een beknopte samenvatting lees je hier

Mocht je liever een oplijsting zien met de verschillen per verzekeringen, kijk dan hier

 
De beknopte samenvatting voor uw annuleringsverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden voor de annuleringsverzekering vind je hier
De beknopte samenvatting voor uw annulatie- en bijstandsverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden voor de annulatie- en bijstandsverzekering vind je hier
 
De beknopte samenvatting voor uw reisbijstandsverzekering vind je hier.
De algemene polisvoorwaarden voor de reibijstandsverzekering vind je hier
Het is niet eenvoudig vooraf een juiste en eenduidige inschatting te geven van het niveau. Vaak spelen een veelheid van factoren een rol: dagafstanden, weersomstandigheden, je fysieke gesteldheid of een combinatie van deze. Onderstaande indeling is een globale en gemiddelde indicatie. Sommige reizen vallen tussen 2 niveaus in en worden dan ook aangeduid met een icoontje 1-2.

 
Lichte reis in vrijwel vlak of glooiend gebied. Wandelingen met een gemiddelde duur van 4 uur. Geen ervaring vereist.

 
Reis door licht heuvelachtig gebied, met langere gemakkelijke hellingen en korte, steilere hellingen. Wandelingen met een gemiddelde duur van 5 uur. Enige ervaring vereist.

 
Reis door een heuvelachtig gebied, langere en steilere hellingen zonder dat deze overheersen. Wandelingen met een gemiddelde duur van 6 uur. Ervaring in heuvelachtig gebied gewenst.
Het roadbook vormt zowat de “bijbel” van je fiets- of wandelvakantie. Hierin staat alle informatie over heenreis, hotel(s) en een gedetailleerde beschrijving van de tochten. Daarbij vermelden we ook de toeristische info, geschiedenis en geografie van de regio, wetenswaardigheden en openingsuren van bezienswaardigheden, een kleine tip, een tof café of restaurant,... Het roadbook (in handig A5 pocketformaat) vermeldt de afstand in detail, per honderd meter. Een kilometer- of een stappenteller kan een aanrader zijn, maar is zeker geen must. Om uw comfort nog te verhogen, voegen wij bij elke boeking een gratis roadbookdrager. Deze kan met de bijgevoegde strips gemakkelijk op elk fietsstuur bevestigd worden en beschermt het roadbook (en de kaart) tegen mogelijke wind en regen. Je ontvangt van ons ook de best mogelijke detailkaart van de omgeving en indien beschikbaar GPS-tracks.
Wij vragen beleefd uiterlijk 1 maand voor vertrek de volledige reissom te betalen. Daarna zenden wij je meteen alle reisdocumenten met hotellijst, roadbook, kaart en toeristische informatie toe. Er wordt 1 pakket per kamer voorzien. Wil je een extra set, dan kan dat tegen bijbetaling van € 15 (graag bij reservatie doorgeven a.u.b.).
Het is bijna in alle gevallen mogelijk de auto nabij het starthotel te parkeren. Vaakal is dit gratis en zijn de parkeerplaatsen niet bewaakt.
In sommige gevallen zijn hier kosten aan verbonden, die u meestal ter plaatse moet betalen. Deze informatie staat op onze website vermeld en staan later vermeld in de reisdocumenten. In de grotere steden kan de auto vaak in een nabijgelegen parkeergarage geparkeerd worden. Kosten zijn ter plaatse te betalen. 

Al onze reizen zijn eigen vervoersreizen. Het vervoer heen en terug zit niet in de prijs inbegrepen. In veel gevallen kunt u zelf kiezen uit het vervoer per eigen wagen, per trein of met het vliegtuig. Reist u met eigen wagen dan kan je deze veelal parkeren op of nabij het eerste hotel , dit vaakal gratis of op eigen kosten en op eigen risico.
Bij de meeste van onze vakantie bestemmingen zit toeristenbelastingen inbegrepen. Er zijn een aantal bestemmingen waar dit niet het geval is. Deze toeristenbelastin betaalt u dan rechtstreeks aan het verblijf ter plaatse. Toeristenbelastingen zijn lokale belastingen die gemeentes gebruiken om lokale voorzieningen te onderhouden en eventueel te verbeteren.
Als je een standplaats vakantie boekt is dit geen probleem. Boekt u een rondreis dan is de omvang van je bagage beperkt tot 1 reistas/koffer van max. 15 kg per persoon.
Alle rechten berusten bij VOS Travel, tenzij anders vermeld. Beeldmateriaal gebruiken wij uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden.
Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
 

Reiscode Bestemming land Bronvermelding
  voorkant brochure 2021   © ADT
  pagina 2 brochure 2021   © PUREPRINT
  pagina 3 brochure 2021   © PUREPRINT
  pagina 6 brochure 2021   © PUREPRINT
  pagina 32 brochure 2021 © PUREPRINT
  pagina 38 brochure 2021 © AddeRegion Halland
WBE10-12 Ardennen  BE © Lüneburger Heide.de / FTLB_P.Willems
WBE15-16 Gedinne BE  © ronaldboerjan
WBE20-21 Kalmthoutse Heide BE © ronaldboerjan
WDU30 Vulkaaneifel  DE © Dominik Ketz Photography / Gesundland_VulkaneifelNW
WDU40 Klein-Zwitserland  DE © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Dominik Ketz 
WDU41 Klein-Zwitserland  DE © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH - Dominik Ketz
WDU50 Zwarte Woud  DE © Pixabay/ Bad Peterstal Griesbach Tourismus
WDU51 Zwarte Woud  DE © Pixabay/ Bad Peterstal Griesbach Tourismus
WDU60 Bernkastel-Moezel DE © Germany.Travel
WDU70 Sauerland DE © 
WDU80 Teutoburger Wald DE © Teutoburger Wald Tourismus / Tourist Info Detmold
WFR10 Auvergne  FR © Tournesol / © ronaldboerjan
WFR30 Vogezen  FR © Parchotel / © ronaldboerjan
WGR20 Zakynthos GR © Leludi
WIT10-11 Dolomieten  IT © ronaldboerjan
WIT20-21 Calabrië IT © ronaldboerjan
WIT30-31 Puglia IT  © Slow Active Tours
WNE20 Twente NL © Twents Bureau voor Toerisme Rien van der Helm © rosvantwente
WNE40 Veluwe NL © Wikimedia 
WNE50 Brabant NL © VVV Oisterwijk © ronaldboerjan
WNE60 Twente & Achterhoek NL © Rien van der Helm ©beleeffriesland
WO10 Tirol AT © Tourismusregion Alpbachtal
WPL10 Hoge Tatra PL © Pixabay
WPO20 Alentejo PO © Paulo Barata
WSK10 Liptov SK © hotelsojka © visitliptov
WSP20 Pyreneeen SP  © CBH Camí de Bons Homes
WTS10 Boheems Woud  TS © Orfeo Office ©Rheinland-Pfalz Tourismus © ronaldboerjan
WZW10-11 Zwitserland ZW © Davos Tourismus

BE10-11 West-Vlaanderen BE © Westtoer | © David SamynIov
BE15-16 West-Vlaanderen BE  
BE22-23 West-Vlaanderen BE ©Visit Flanders/Kris Jacobs
BE25-26 West-Vlaanderen BE © de Kievith Tourismus Flandern Brüssel
BE32 West-Vlaanderen BE © TPA Antwerpen
BE33 Oost Vlaanderen BE © Dienst Toerisme Gent
BE37 West-Vlaanderen BE  
BE40 West-Vlaanderen BE © Toerisme Vlaanderen
BE45 Noordzeekust BE © De Kievith Toerisme Vlaanderen
BE50-55 Vlaanderen BE © Westtoer | © David SamynIov
BE60-61 Kalmthoutse Heide BE © ronaldboerjan
BE70-71 West-Vlaanderen BE © Westtoer
DE10-11 Kopenhagen en Seeland DK © ronaldboerjan
DU10-11 Altmühltal DE © ronaldboerjan
DU15-16 Elbe DE © ronaldboerjan
DU20 Duitse Donau DE © Radwegreisen
DU22 Duitse Donau DE © Radwegreisen
DU24 Duitse Donau DE © Radwegreisen
DU30-31 Münsterland DE © Ralf Emmerich/© Münster Marketing/Münsterland Touristik 
DU35 Pfalz DE © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
DU40 Bentheim - Twente DE/NL © Grafschaft BentheimTourismus e.V.
DU45-46 Thüringen DE © Pixabay
DU50-51 Lüneburger Heide DE © Lueneburger-heide.de
DU60 Rijn DE © Dominik Ketz
DU70 -71 Bodensee DE © Pixabay
DU75 Zwarte Woud DE © Radwegreisen
DU80 Saarobermoezel DE © ronaldboerjan
DU85 Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU86  Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU87 Moezel DE © Tourist Information Bernkastel-Kues
DU90 Weser DE © Weserbergland Tourismus e.V
DU100  Berlijn-Potsdam DE © Norbert Meise / Deutsche Bilddatenbank, GbR Lehnartz
DU110 Oostzee DE © Sellin
DU111  Oostzee DE  
DU112 Ostzeeradweg DE  
F10 Loire - Vendée FR  © Jérôme François
F15 Loir FR © ronaldboerjan
F20-21 Charente-Maritime FR © ronaldboerjan
F25-28 Elzas FR © ADT
F30-F31 Bourgogne FR  © Toerisme Bourgogne
F32-F33 Bourgogne FR © Toerisme Bourgogne
F40-41 Loire et Cher FR  © Relais Chambord
F45 Loire et Cher FR © Cycling Europe
F50-F51 Médoc FR  © Tourisme Aquitaine
F60 Entre-deux-Mers FR © Office de Tourisme Entre-deux-Mers
F65-66-67 Gers FR © ronaldboerjan
F80-85 Provence FR  © Atout France/Joel Damase
F90   Ardèche FR © Tourisme Vaucluse
F100-F103 Bretagne FR © Atout France - Pierre Torset
F110 Somme FR © ronaldboerjan
F120 Argonne FR © Chatel Chehery © MRHOLLAND
F130 Aube FR  © Olivier Gobert-Troyes Champagne Tourisme
F140 Picardië FR © ronaldboerjan
F150 Parijs-Londen FR-UK © ronaldboerjan
F160-163 Frans-Vlaanderen FR © Nathalie Bartholomeus
GR10    Corfu GR  © ronaldboerjan
GR25-28 Zakhyntos-Kefalonia-Ithaka GR © Leludi
GR30 Athene GR © ronaldboerjan
HO10-HO11 Wenen-Boedapest HU © Rad&Reisen
IT10-11 Veneto IT  © Girolibero
IT15-16 Veneto IT  
IT20 Toscane IT  © Girolibero
IT30 Bolzano - Venetië IT  © Girolibero
IT50-51 Umbrie IT  © Ecologico Tours
IT55 Umbrie IT  © Ecologico Tours
IT60 Adriatico IT  © Girolibero
IT70 Puglia IT  © Salento Bici Tour
IT75-78 Puglia IT © Salento Bici Tour
IT80 Ferrara IT  © Girolibero
KR10 Zadar & Kroatische eilanden KR © Zzuum
NE01 Rondje Holland NL © Richard Tulloch
NE10  Twente NL © VVV Ootmarsum-Dinkelland - Scholten Linde
NE15-NE16 IJsselmeer NL © ronaldboerjan
NE20 Veluwe NL © Lüneburger Heide.de
NE25 Delft NL © ronaldboerjan
NE30-31 Friesland NL © Hylco Bouwstra
NE40  Noord-Brabant NL © Fremdenverkehrsamt Grafschaft Bentheim 
NE45 Noord-Brabant NL © Fremdenverkehrsamt Grafschaft Bentheim 
NE50 Drenthe NL © Marketing Drenthe
NE55 Utrecht NL © Anne Hamers RBT Heuvelrug & Vallei
NE60-61 Noord-Holland NL © Bureau Toerisme Laag Holland
NE70   Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE71 Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE72 Vechtdal NL © Richard Broekhuijzen
NE80 Limburg NL ©Toerisme Vlaanderen en stad Genk | © David SamynIov
NE85 Geldrop NL © ronaldboerjan
NE90 Twente NL © Enschede Promotie - Frans Dekker
NE100 Zeeland NL © NBTC
NE101 Zeeland NL © NBTC
NE115 Zuid-Holland NL © Apollo Hotels
NE130 Rivierenland NL © Mooi Gorinchem
NE140-143 Twente NL © VVV Midden Limburg
NE144-147 Twente NL © VVV Midden Limburg
NE150-151 Friesland NL © ronaldboerjan
NE170 Amstelland NL © ronaldboerjan
NE180 Waddenzee/IJsselmeer NL © Boatbiketours
NE185 Hanzesteden NL © Marketing Oost Weerrieben-Wieden
NE190 Alkmaar NL © ronaldboerjan
O15 Karinthië AT © Obersammelsdorf
O20-21 Tirol AT © Alpbachtal Seenland Tourismus 
O30 Tauern AT © ronaldboerjan
O40-O41   Donau AT © WGD Donau Oberösterreich Tourismus
O45-46 Donau AT © OOE Tourismus Weissenbrunner
O47-48 Donau AT © Tourismus Erber
O50-O51 Donau AT © Rad und Reisen Eurocycle
O52-O53 Donau HU © Rad und Reisen Eurocycle
O60-O61 Salzkammergut AT © Salzburg Tourismus
PL10-11 Krakau-Tatra PL © Bird Service
PL20 Mazurië PL © Pools Informatiebureau voor Toerisme 
PO10-16 Algarve PO  © Tearaway.co.nz
PO20-21 Porto-Minho PO © ronaldboerjan
PO30-31 Porto-Coimbra PO © Vinitur
SK10 Liptov & Tatra SK © Sojka Hotel & Resort
SL10-11 Julische Alpen SL  © Helia
SL20-21 Ljubljana-Koper SL  © Slovenian Tourist Board - J. Jerasa 
SP10 Tarragona - Ebro SP © Spain Tour
SP20 Catalonië SP  © ronaldboerjan
SP30-31 Mallorca SP © Spaanse dienst voor Toerisme Brussel 
SP40 Cantabria en Asturias SP © Iberocycle
TS10 Zuid-Bohemen TS  © Czechtourism.com
TS11 Zuid-Bohemen TS © Czechtourism.com
TS20-21 Moldau en Elbe TS © Orfeo Office
ZE10 Zweden ZWE © Magnus Andersson Region Halland
ZW10-11 Zurich ZWI © Kärnten Werbung - Zupanc